Profil spoločnosti

BBLegal je nezávislá advokátska kancelária poskytujúca právne poradenstvo na vysokej odbornej úrovni. Ťažiskovým pilierom našej spoločnosti je ponúknuť klientom jasné a komplexné právne riešenia zohľadňujúc pritom ich potreby a požiadavky. Kladieme dôraz na vysokú úroveň profesionality a budovanie dlhodobých vzťahov s klientmi založených na vzájomnej dôvere a rešpekte. Máme vždy na zreteli, že ak RASTIE klient RASTIEME i my.

Právne poradenské služby poskytujeme prostredníctvom advokátov a advokátskych koncipientov za súčasnej spolupráce s odborníkmi či už na daňové a účtovné poradenstvo, exekučné konania, medzinárodné právo a za súčasnej spolupráce notárskych úradov, audítorov, exekútorských úradov.